Referat fra havnebestyrelsesmødet nr. 384
19. august 2015 kl. 18.00 – 21.00
på havnekontoret.
Tilstede: Preben Bjørn Madsen (PBM), Kurt Sjøgreen (KS), Stig Førsting (SF), Michael Roed (MR),
Benny Stisen (BS), Peter Bjørn Hansen (PBH), Frederik Staal (FS), og Anne Tipsmark
(AT).
Afbud: Lars Nejrup (LN), Jørgen Nielsson (JN), Dirch Boesgaard (DB)

2797 Spørgetid. (Max 30 min)
– Ingen fremmødte
2798 Godkendelse af referat nr. 383
– Referaterne blev godkendt og underskrevet.
2799 Orientering fra formanden.
– Kommunen går nu lidt forsinket i gang med at forskønne Hummeren. I den
forbindelse har det været nødvendigt at flytte en del stativer og både, så kommune kan
komme til.
-Der har været et par tilfælde, hvor vi frygtede olieslip. I det ene tilfælde viste det sig at
være udskyllet bundvand fra en træbåd. Hér var ingen konsekvenser for vandkvaliteten
eller for bådejeren. I det andet tilfælde var det også bundvand fra en båd der ved en
mekanisk fejl var blevet lænset ud. Havnekontoret rekvirerede dykkere der konstaterede
fejlen. Hér var heller ikke sket vandkvalitetsmæssig skade eller konsekvenser for
bådejeren. Båden er nu på værft og bliver gennemgået. FS opfordre igen alle bådejere,
men især ejere til både af ældre årgang, jævnligt at holde øje med evt. udslip af enhver
art.
-Indsejlingen har været tilsandet og det ser ud til at det endda er blevet forværret. Dette
har forsaget ét tilfælde af grundstødning. Tilsandingen er et tilbagevendende problem,
så der opfordres til generel opmærksomhed omkring dette sted.
– Bro H01 er enkelte steder angrebet af råd. Broen vil blive repareret hurtigst muligt,
indtil da vil broen være afmærket med at færdsel sker på eget ansvar.
-Vi har i den sidste tid forstærket indsatsen på at inddrive havnens tilgodehavender.
Nogle gange lykkedes det at inddrive gælden eller at få en aftale om en afdragsordning.
I andre tilfælde ser det så sort ud at vi må konstaterer at dette vil blive meget vanskeligt.
(FS supplerer) Vi har i nogle tilfælde, som sidste udvej, fået overdraget brugerens båd
til videresalg for at få dækket helt eller delvis det skyldte beløb.
2800 Orientering fra havnefogeden.
-FS har planer om at udvide området, overfor jollepladsen, til flere joller og til borgere
der kommer og benytter slæbestedet til deres både på trailere.
Dette området skal afhjælpe de trailere som sættes til parkering på forskellige steder på
havnens område. Forhold og pris vedr. et ”rabat” årskort, skal diskuteres og besluttes i
repræsentantskabet.
-For at gøre indsatsen mere effektivt for ankomst af akutberedskabet og andet trafik på
havnen, opdeles havneøerne med P skilte med et nummer. Skiltene sættes områdevis så
det passer med de områder hvor der sættes både. Dette kan også fremme
kommunikationen hvis en bådejer bliver anvist en vinterplads i området ”P4”! FS vil
benytte samme regel som f.eks. husnumre på en vej. Når man ankommer til havnen vil
alle numre til højre, Søhesten, Være afmærket med ”P2, P4, P6,osv” og modsat vil
venstre side, Hummeren” være afmærket med ”P1, P3, P5,osv”.
-Vi afventer stadig nyt om uddybning af vores indsejling.
-Tempo bådhus har pga. pladsmangel til bådmessen, fået lov til at låne enkelte pladser i
inder bassinet. Herunder nogle enkelte pladser på H01. Derfor påbegyndes arbejdet
med udskiftning af brædder på H01, først i september.
2801 Orientering fra kassereren.
– Statistik (bilag 2801 a) vedr. balancen i salg/køb og opsigelser / udlejning, blev
behandlet. Der viser sig en generel fremgang i oprettelser af nye kontrakter. Det
fremhæves især både Jollekontrakter og opgraderinger af nuværende pladstyper.
Ligeledes at der sket fremgang i direkte afregninger med privatsalg/overdragelser af
andele. Der er hér afregnet 7 kontrakter i 2015. Der er ligeledes afregnet fra
”ventelisten” med 13 andelshavere.
Et skøn på udviklingen i salg og udlejning gennem de sidste 3 år er en fremgang på
31% på nuværende tidspunkt af 2015.
-Bestyrelsens umiddelbare holdning er at der er en positiv balance og fremgang, men
målet med om en ”sund” økonomi er ikke nået.
-Bestyrelsen beslutter at indkalde udvalget for ”Salg / udleje af bådpladser” til et møde
med henblik på at sætte fokus på dette område.
2802 Orientering fra udvalg.
-BS nævnte at der ikke ligger en beredskabsplan gældende for S/I Ishøj havn.
Kommunen skal i henhold til lovgivningen, én gang i hver valgperiode revidere og
vedtage en beredskabsplan gældende for hele kommunen. Den nuværende plan er
godkendt i kommunalbestyrelsen i 2013.
2803 Regnskabsrapporten for 1. halvår af 2015.
-Regnskabs rapporten (bilag 2803.) fra første halvår, blev behandlet, diskuteret og
godkendt. Der er dog en blandet holdning i bestyrelsen til økonomiens status.
-Bestyrelsen skønner at vi kan komme ud af året med et lille overskud, der er enkelte
poster som kræver lidt opmærksomhed for at undgå overskridelse af budgettet.
2804 Første drøftelse af budgetforslag for 2016 og 2017.
-Bestyrelsen havde overvejelser omkring havnens fremtidige budget. Det diskuteredes om
driften og evt. nedlægning og af pladser der ikke er attraktive for salg og udlejning.
Spørgsmålet vedrørende prisstigninger og etableringsomkostningerne skal diskuteres i
repræsentantskabet. En etablering af WiFi kunne være en god udvikling for havnens
brugere og gæster, skal ligeledes behandles i repræsentantskabet. Bestyrelsen behandler
de nye forslag inden repræsentantskabsmødet i november.
-Bestyrelsen opfordres til at komme med forslag til budgettet.
2805 Forberedelse af ”Ren havn” arrangement d. 22. august.
-FS har det store overblik over opgaver til dagens arrangement. Der er bestil frokost på
Hummeren bagefter. FS er på arbejdet men har mobiltelefonen på sig og holder kontoret
lukket.

2806 Forberedelse af vores biddrag til ”Den flydende bådmasse” d. 28 – 30. august.
-Der er 3 frivillige der har meldt sig til at gå til hånde med opsamling af smidt skrald på
havneområdet under messen.
-Bestyrelsen har fået en stand som skal bruges til et reklamefremstød for klubberne og
havnepladserne. Der er udfærdiget en vagtplan, så medlemmerne på skift kan betjene
standen under hele messen. Havnekontoret har almindelig åbningstid og uddeler hér
relevant materiale og information om pladser, priser og andet. AT holder kontoret åbent
fra 10 – 14. (eller efter behov)
-Der er bestilt ekstra rengøring til toiletbygningerne lørdag og søndag fra kl. 12-14.
-De udstillere der har behov for bad, uden for messens åbningstid, kan købe et Tallykort,
i automaten ved havnekontoret.
2807 Evt. flytning af repræsentantskabsmødet i november.
-På grund af afbud i bestyrelsen flyttes mødet frem til d. 11. november 2015 i SKS´s
klublokaler.
2808 Ansøgning om tilladelse til husbåd(e) i Ishøj havn.
-Der er indkommet en ansøgning om at få pladskontrakt på en husbåd. (Bilag 2807a)
-FS fremhævede reglen om at lystbådene i havnen skal være registret som et lystfartøj.
”Flydende boliger kan registreres i skibsregisteret. En flydende bolig, der ikke kan
bevæge sig ved egen drift registreres som en “pram”. En flydende bolig, der er udstyret
med motor og kan bevæge sig ved egen drift registreres som et “lystfartøj”. kilde: SKAT
-Bestyrelsen ser det som et spændende fremstød for miljøet i havnen. PBM vil prøve med
en principiel forespørgsel hos kommunen.
-Vi har i øjeblikket venteliste på folkeregisteradresse i havnen.
-Ansøgningen afventer kommunens stillingtagen og der blev ikke givet tilladelse til at få
kontrakt på husbåden.
2809 Forslag om vedtægtsændring, så samme person kan eje flere pladser.
– Ansøgning fra kontrakthaveren blev behandlet.
-Bestyrelsen indstiller til repræsentantskabet at der ses på mulighederne ved at ændre i
vedtægterne under §1. (Bilag 2809a)
2810 Forslag om nye trækvogne til udlån på området.
-Vores trækvogne er slidte og nogle defekte. Der indhentes priser og FS sørge for at
indkøbe nye vogne til sæson 2016.
2811 Opkrævning af vores tilgodehavender.
-Der arbejdes stadig hårdt på at indkræve vores tilgodehavender hos både nuværende og
tidligere brugere.
-Vores økonomisystem er nu om programmeret til at ”alarmere” om rykkerskrivelser.
Rykker 1 kommer efter restance i 30 dage og Rykker 2 kommer efter 60 dage. Herefter
forsøger FS sig med personlig henvendelse og til sidst sendes debitoren til retslig
inkasso. Denne metode har den sidste tid nedbragt vores udestående med en del.
2812 Udskiftning af RegMarina.
-Vores kontrakthåndteringssystem mm. RegMarina kan ikke længere leve op til vores
behov for administrationsopgaver. Derfor er der indhentet tilbud fra 2 leverandører.
-Bestyrelsen indstiller til repræsentantskabet, om at der bevilges økonomi til at udskifte
RegMarina med et nyt system.
2813 Status vedr. videoovervågning og nye vedtægter for handel med huse og pladser.
-Der fremsendes en ansøgning til kommunen fra I/S Ishøj havn og erhvervslivet på
havnen, vedr. videoovervågning. FS er ansvarlig for denne ansøgning.
– Ove Nielsen (SKS) er i sit virke som udvalgsmedlem i udvalget for ”Køb og salg af
skråningshuse” i gang med et udkast til regler herom.
2814 Forslag om ændring af ordensreglerne vedr. El tilslutninger.
-Punktet udsættes til næste bestyrelsesmøde i september.
2815 Forslag til forbrugsbegrænsning vedr. badevand.
-I forbindelse med vores store udgift til forbrug af badevandet i baderummene, har der
været diskuteret besparelsesplaner.
– Der er indhentet tilbud om ændring og udskiftning af nuværende tryksystem og
Tallykort læser til brugerbetaling. (Bilag 2815a)
-Da toiletbygningerne er i ringe stand vil sagen blive udsat til vi kender kommunens
planer om evt. renovering.
2816 Vurdering af rengøringen af toiletterne efter firmaskifte.
-Havnekontoret får en positiv tilbagemelding om kvaliteten af den ”nye” rengøring. Men
til tider kan der opleves en forskel i kvaliteten. Dette kan skyldes at firmaet har
forskellige folk om opgaven som derfor giver forskellige resultater. AT har påtalt for
firmaet at der skal noteres dato og tid efter endt rengøring. Dette er taget til efterretning.
-Selvom bygningerne står som nedslidte skal bestyrelsen og havnekontoret sørger for at
vi kan leve op til vores mål om pæne og rene toiletforhold.
2817 Tilladelse til containere på havnens område.
-FS har i et enkeltstående tilfælde givet en bruger lov til at leje landplads til en container.
-Bestyrelsen er oplyst om lejebetingelserne og har taget tilladelsen til efterretning.
2818 Ændring af dagsorden og sagsfremstilling til bestyrelsesmøderne.
-For at effektivisere tiden til bestyrelsesmøderne, foreslår PBH at punkterne til
dagsordenen fremsendes pr. mail til medlemmerne, med uddybning og evt. indstillinger
til beslutninger. Dette gør det nemmere at forberede og optimere møderne.
-Denne metode afprøves til bestyrelsesmødet i september.
2819 Kajak og kano opbevaring
-Havnekontoret har fået en del forespørgsler om kajak og kano opbevaring i Ishøj havn.
FS indstiller til bestyrelsen om at give tilladelse til at udfærdige lejekontrakter til dette
formål.
-Bestyrelsen er positiv og vil lade repræsentantskabet beslutte lejeprisen. Indtil da vil FS
opkræve en foreløbig lejepris.
2820 Udbetaling af dusør.
– En brugers krav om udbetaling af dusør kan ikke opfyldes da dusørordningen var en
periodisk ordning der ophørte sidste år d. 31. december.
-PBM sender svar til brugeren.
2821 Eventuelt.
-PBH fremlagde muligheden for at søge Nordea fonden for midler til nye projekter til
gavn for havnens brugere. Bestyrelsesmedlemmerne fremlægger deres forslag på et
senere møde og FS og PBH vil herefter arbejde videre med detaljerne og ansøgningerne.
-PBH forslog at rette en henvendelse til Ishøj kommunes gartnerafdeling for at få dem til
at give de grønne områder en ekstra kærlig hånd. Der tænkes hér på de områder der ikke
i forvejen er ind tænkt i den område forskønnelse der er planlagt.
Mødet sluttede kl. 21.00. Næste bestyrelsesmøde d. 28 oktober.
Referat: Anne Tipsmark

Herunder referatet som pdf fil.
Referat fra havnebestyrelsesmødet nr 384